Botilbud

Dette er viktig for oss

Vi skal representere en tydelig miljøterapeutisk oppvekst- og omsorgsbase preget av stabilitet og forutsigbarhet.  

Barneboligen skal gi mulighet for å bevare integritet og utvikle selvstendighet. 

Vi skal spesielt kunne legge til rette for sosial, emosjonell og kognitiv ferdighetstrening og utvikling.  

Barneboligen skal tilrettelegge og støtte sosial inkludering i selvvalgte kultur og fritidsaktiviteter. 

Vi skal samarbeide tett med privat og profesjonelt nettverk for å sikre kommunikasjon og informasjonsflyt. 

 
 

Hvem kan bo i Roberg Barnebolig?

Vi ønsker å tilby barneboligen vår til barn/ungdom med sammensatt problematikk. Vi vet at barnet/ungdommen ofte har møtt ordinære hjelpetiltak/institusjoner, – uten at dette har fungert bra. Ofte kan dette være på grunn av utfordringer i forhold til både målgruppe og organisering av tiltaket/plasseringen. 

 

 

Hvem er vi som jobber i Roberg Barnebolig?

Vi er en stabil personalgruppe med tydelige voksne. De som jobber i barneboligen har ulik utdannelse og yrkeserfaring. Mange har utdanning og erfaring innen barnevern, helse- og omsorgstjenester, men vi har også voksne med andre yrkesbakgrunner. Vi bruker ART (Aggression Replacement Training) som en viktig plattform for ferdighetstrening. Vi er opptatt av at de voksne har en allsidig fritidsinteresse, og at de ønsker å dele disse med barn/ungdom som bor i barneboligen.

 
 

Hvordan jobber vi i Roberg Barnebolig?

Vi har i vår grunnturnus en person i medleverturnus og en person som jobber kveldsvakt (man- fre) og helgevakt (lørdag – søndag). Den som jobber i medleverturnus er på jobb tre eller fire døgn av gangen. De andre voksne veksler på i forhold til antall vakter/vakttyper. 

 

De voksne er opptatt av å kunne ta vare på barnet/ungdommen på best mulig måte. En forsvarlig bemanning i forhold til barnet/ungdommen vil variere i forhold til den enkelte. Vi vurderer sammen med barnet/ungdommen og nettverket den enkeltes hjelpe- og bistandsbehov. Hvor mange voksne som skal være på jobb avklares med oppdragsgiver. 

 

 

Hva er viktig for oss i Roberg Barnebolig?

Vi er opptatt av å legge til rette slik at barnet/ungdommen opplever motivasjon og mestring. Vi er tålmodige i vår miljøterapeutisk tilnærming og har fokus på et langvarig endringsarbeid. Vi har vår faglige forankring i tilknytnings- og relasjonell teori. De voksne vil bidra til å legge forholdene til rette slik at barnet får sine grunnleggende behov for respekt, selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel ivaretatt. 

 

De voksne vil være spesielt opptatt av følgende områder: 

 

Sikre en trygg og forutsigbar hverdag gjennom tydelig omsorgsutøvelse. 

Være gode rollemodeller som gir mulighet for innsikt og forståelse.  

Legge til rette for opplevelse av motivasjon og mestring

Tilrettelagt læring og ferdighetstrening i forhold til fremtidig bosituasjon og arbeid

Skole, arbeidstrening og fritid:

Roberg gård har et eget, tilrettelagt tilbud for barne- ungdom- og videregående skole. Vi samarbeider tett med den ordinære skole. 

 

 

 

Nettverksarbeid og døgnrytme

Nettverksarbeid

Vi er opptatt av å ha et godt samarbeid både med familien og profesjonelt nettverk. Det betyr at vi ønsker god dialog, åpen kommunikasjon og informasjonsflyt mellom barneboligen og nettverket rundt. Dette får vi til gjennom jevnlige evalueringsmøter, skriftlig dokumentasjon og stor grad av tilgjengelighet.

 

Døgnrytme

For oss er det naturlig å samarbeide med foresatte når vi avtaler døgnrytmen som vi skal følge. Vi har fokus på struktur og rutiner som gir både barnet/ungdommen og oss voksne forutsigbarhet i hverdagen. Det er naturlig å involvere barnet/ungdommen i utforming av døgnrytme, avhengig av barnets/ungdommens modenhet og fungering.

 

 

 

Hvor holder vi til?

Roberg barnebolig er et lite småbruk lokalisert ca 3 kilometer øst for E-18 ved Kopstad. Småbruket ligger landlig til og består av hovedhus, sidebygning, sveiseverksted, låve og en del andre mindre bygninger.